Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να κατανοούν κάποιες από τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και να επιδεικνύουν την ικανότητά τους στη χρήση μιας σχετικής εφαρμογής.

Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και την τροποποίηση πινάκων, ερωτημάτων, τύπων και αναφορών και την προετοιμασία αποτελεσμάτων έτοιμων προς διακίνηση, καθώς και την ανάκτηση και το χειρισμό πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τι είναι μια βάση δεδομένων και πώς είναι οργανωμένη.
  • Δημιουργεί μια απλή βάση δεδομένων και να προβάλει τα δεδομένα της βάσης με διάφορες μεθόδους.
  • Δημιουργεί έναν πίνακα, να ορίζει και να τροποποιεί πεδία, και να δημιουργεί σχέσεις μεταξύ πινάκων. Να εισάγει και να επεξεργάζεται δεδομένα σ’ έναν πίνακα.
  • Χρησιμοποιεί φίλτρα και ερωτήματα για να ανακτά συγκεκριμένες πληροφορίες από μια βάση δεδομένων.
  • Δημιουργεί μια φόρμα για την εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή εγγραφών και δεδομένων από τις εγγραφές.
  • Δημιουργεί συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και προετοιμάζει περιεχόμενο προς εκτύπωση ή προς ηλεκτρονική διάθεση.

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της ενότητας;

  • Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για την οργάνωση και λειτουργία μιας βάσης δεδομένων
  • Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική χρήση εφαρμογών βάσεων δεδομένων
  • Έχει αναπτυχθεί από χρήστες υπολογιστών, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες υπολογιστών από όλο τον κόσμο. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη συνάφεια και το εύρος της ενότητας αυτής.