Η ενότητα ECDL Computing εισάγει τις βασικές έννοιες και δεξιότητες που θα χρειαστείτε για να κάνετε χρήση της υπολογιστικής σκέψης (computational thinking) και του προγραμματισμού (coding) για να δημιουργήσετε απλά προγράμματα υπολογιστών.

 

Με αφορά το ECDL Computing;

Το ECDL Computing απευθύνεται σε μαθητές 12-16 ετών που επιθυμούν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στην υπολογιστική σκέψη και τον προγραμματισμό, αλλά όχι μόνο. Η ενότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και για όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν την πορεία τους στον προγραμματισμό και να αναπτύξουν εγκάρσιες δεξιότητες σχετικές με την επίλυση προβλημάτων.

 

Γιατί να ακολουθήσω το ECDL Computing;

 • Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες και τις κύριες έννοιες σχετικά με την υπολογιστική σκέψη (computational thinking) και τον προγραμματισμό (coding).
 • Πιστοποιεί τις βέλτιστες πρακτικές στην υπολογιστική σκέψη (computational thinking) και τον προγραμματισμό (coding).
 • Εισάγει έννοιες και δεξιότητες απαραίτητες για κάθε άτομο που ενδιαφέρεται να αναπτύξει εξειδικευμένες δεξιότητες πληροφορικής.
 • Βοηθάει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης γενικών προβλημάτων.
 • Έχει αναπτυχθεί με την συμβολή ειδικών, χρηστών υπολογιστών αλλά και επαγγελματιών στην πληροφορική απ’ όλο τον κόσμο, εξασφαλίζοντας το επίκαιρο και χρηστικό περιεχόμενο της ενότητας.

 

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας θα μπορώ να:

 • Κατανοώ τις βασικές έννοιες σχετικά με την πληροφορική (computing), καθώς και τις τυπικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός προγράμματος ή μιας εφαρμογής.
 • Χρησιμοποιώ τεχνικές υπολογιστικής σκέψης όπως είναι η αποδόμηση ενός προβλήματος (problem decomposition), η αναγνώριση μοτίβων (pattern recognition), η αφαίρεση (abstraction) και να δημιουργώ αλγορίθμους (algorithms) για την ανάλυση ενός προβλήματος και την ανάπτυξη λύσεων.
 • Γράφω, να δοκιμάζω και να τροποποιώ αλγορίθμους ενός προγράμματος χρησιμοποιώντας διαγράμματα ροής (flow charts) και ψευδοκώδικα (pseudocode).
 • Κατανοώ τις βασικές αρχές και τους όρους σχετικά με τον προγραμματισμό (coding) και τη σημασία ενός καλά δομημένου και τεκμηριωμένου κώδικα.
 • Χρησιμοποιώ προγραμματιστικές δομές (constructs) όπως μεταβλητές (variables), τύπους δεδομένων (datatypes) και λογική ροή (logic) σε ένα πρόγραμμα.
 • Βελτιώνω την αποτελεσματικότητα και λειτουργικότητα ενός προγράμματος, χρησιμοποιώντας επαναλήψεις (iteration), συνθήκες (conditionals), διαδικασίες (procedures) και συναρτήσεις (functions), καθώς και συμβάντα (events) και εντολές (commands).
 • Ελέγχω (test) και αποσφαλματώνω (debug) ένα πρόγραμμα και να εξασφαλίζω ότι πληροί τις προδιαγραφές πριν την ολοκλήρωσή του (release).

 

Επισκόπηση εξεταστέας ύλης ενότητας ECDL Computing

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Έννοιες Υπολογιστικής Σκέψης
 • Βασικές Έννοιες
Μέθοδοι Υπολογιστικής Σκέψης
 • Ανάλυση Προβλήματος
 • Αλγόριθμοι
Εισαγωγή στη Συγγραφή Κώδικα (Coding)
 • Εισαγωγή
 • Μεταβλητές και τύποι δεδομένων
Προγραμματισμός με Κώδικα
 • Λογική (Logic)
 • Επανάληψη (Iteration)
 • Συνθήκη (Conditionality)
 • Διαδικασίες και Συναρτήσεις (Procedures & Functions)
 • Συμβάντα και Εντολές (Events & Commands)
Έλεγχος, αποσφαλμάτωση (debug) και δημοσίευση (release)
 • Εκτέλεση, έλεγχος και αποσφαλμάτωση
 • Δημοσίευση