ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 150 ΩΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΟΠΠΕΠ

Το ΚΔΒΜ1 MyComputer σε συνεργασία με το Τεχνολογικό ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΤΕΙ)  και το Επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ΚΕΚ ΔΡΑΣΗ υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων», διάρκειας 150 ωρών σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
Οι απόφοιτοι του προγράμματος προετοιμάζονται ουσιαστικά για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτών της μη τυπικής εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου κάποιος εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του Νόμου 4342/2015 (ΦΕΚ 143/Α/09-11-2015). (Διδασκαλία σε δημόσια ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ, σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας , σε Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων)

Αναγκαιότητα Σεμιναρίου:

Με την έκδοση της πιστοποίησης εντάσσεστε στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (υπουργείο παιδείας) & συμμετέχετε σε προκηρύξεις προσλήψεων δομών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΚΕΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ) όπως αυτές διαμορφώνονται κατά έτος.

Ο πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων προηγείται σε τυχόν προσλήψεις προσωπικού σε δομές που ασχολούνται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, τα προγράμματα voucher. Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ.

Τρόπος υλοποίησης:

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης ακολουθεί το μοντέλο της «μικτής μάθησης» (Blended Learning) και περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 140 ώρες ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη μελέτη πλήρους διδακτικού υλικού και την εκπόνηση εργασιών και 10 ώρες διαζώσης μικροδιδασκαλίας.

Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα απευθύνεται σε :

• Εκπαιδευτές Προγραμμάτων Ενηλίκων ανεξαρτήτως κλάδου και αντικειμένου
• Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να ασχοληθούν με την Εκπαίδευση Ενηλίκων
• Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
• Εκπαιδευτές και Στελέχη Συνεχιζόμενης Κατάρτισης και Δια βίου Μάθησης
• Παιδαγωγούς, Συμβούλους Σχεδιασμού Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
• Αποφοίτους όλων των εκπαιδευτικών αντικειμένων, οι οποίοι ενδιαφέρονται να απασχοληθούν στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων
• Εργαζόμενους σε Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς
• Απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της ημεδαπής και της αλλοδαπής
• Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με συναφή στο αντικείμενο εργασιακή εμπειρία
• Εκπαιδευτές Ενηλίκων μη Τυπικής Εκπαίδευσης

Τα προαπαιτούμενα για την παρακολούθηση του Προγράμματος από τους εκπαιδευόμενους είναι:

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
• Κατοχή προσωπικού e-mail
• Βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Δυνατότητα συμμετοχής στις συναντήσεις για τη μικροδιδασκαλία.