Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να κατανοούν την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και να επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν μια σχετική εφαρμογή.

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να κατανοούν και να ολοκληρώνουν εργασίες που σχετίζονται με τη δημιουργία, τη μορφοποίηση, την τροποποίηση και τη χρήση ενός υπολογιστικού φύλλου σε συνδυασμό με τη χρήση βασικών τύπων και συναρτήσεων, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούν να δημιουργούν και να μορφοποιούν γραφήματα. 

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

 • Εργάζεται με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο νέφος (cloud).
 • Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας, συντομεύσεις και το εργαλείο μετάβασης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς.
 • Εισάγει δεδομένα σε κελιά και χρησιμοποιεί βέλτιστες πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Να επιλέγει, να ταξινομεί καθώς και να αντιγράφει, να μετακινεί και να διαγράφει δεδομένα.
 • Επεξεργάζεται τις γραμμές και στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου. Να αντιγράφει, να μετακινεί, να διαγράφει και να μετονομάζει κατάλληλα τα φύλλα εργασίας.
 • Δημιουργεί μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων. Χρησιμοποιεί τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και είναι σε θέση να αναγνωρίζει τις τιμές σφάλματος σε τύπους.
 • Μορφοποιεί αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο και χρησιμοποιεί αυτόματα στυλ πινάκων.
 • Επιλέγει, να δημιουργεί και να μορφοποιεί γραφήματα για να επικοινωνεί τα δεδομένα κατάλληλα και με τη σωστή τους σημασία.
 • Ρυθμίζει τις επιλογές σελίδας του υπολογιστικού φύλλου κατάλληλα και να ελέγχει και να διορθώνει το περιεχόμενο ενός υπολογιστικού φύλλου πριν την τελική του εκτύπωση.

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της ενότητας;

 • Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση υπολογιστικών φύλλων
 • Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική χρήση εφαρμογών υπολογιστικών φύλλων
 • Έχει αναπτυχθεί από χρήστες υπολογιστών, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες υπολογιστών από όλο τον κόσμο. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη συνάφεια και το εύρος της ενότητας αυτής.