Η ενότητα αυτή επιτρέπει στους υποψήφιους να επιδεικνύουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου με σκοπό την επίτευξη καθημερινών εργασιών, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση και η ολοκλήρωση εγγράφων μικρού μεγέθους, π.χ. επιστολών και καθημερινών εγγράφων.

Οι υποψήφιοι θα είναι σε θέση να αντιγράφουν και να μετακινούν κείμενο εντός του ίδιου εγγράφου ή μεταξύ ανοικτών εγγράφων. Επιπλέον, θα αποκτήσουν την ικανότητα να χρησιμοποιούν ορισμένες λειτουργίες που σχετίζονται με εφαρμογές επεξεργασίας κειμένου. Συγκεκριμένα, θα μπορούν να δημιουργούν βασικούς πίνακες, να χρησιμοποιούν φωτογραφίες και εικόνες, καθώς και εργαλεία συγχώνευσης αλληλογραφίας.

Με την ολοκλήρωση της ενότητας αυτής ο υποψήφιος θα είναι σε θέση να:

  • Εργάζεται με έγγραφα και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο νέφος (cloud).
  • Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας, συντομεύσεις και το εργαλείο μετάβασης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς.
  • Δημιουργεί και να επεξεργάζεται έγγραφα τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.
  • Εφαρμόζει διάφορες μορφοποιήσεις και στυλ για τη βελτίωση των εγγράφων προτού τα διανείμει και να αναγνωρίζει βέλτιστες πρακτικές κατά την επιλογή των μορφοποιήσεων.
  • Εισάγει πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα.
  • Προετοιμάζει έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας.
  • Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου και να ελέγχει και να διορθώνει ορθογραφικά λάθη προτού την τελική εκτύπωση ενός εγγράφου.

Ποια είναι τα οφέλη για τον υποψήφιο 

  • Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που χρειάζονται για την χρήση μίας εφαρμογής επεξεργασίας κειμένου
  • Πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική χρήση εφαρμογών επεξεργασίας κειμένου
  • Έχει αναπτυχθεί από χρήστες υπολογιστών, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες υπολογιστών από όλο τον κόσμο. Αυτή η διαδικασία εξασφαλίζει τη συνάφεια και το εύρος της ενότητας αυτής.